ISKOLA HELYETT MAGÁNTANULÓNAK LENNI2019 őszétől a magántanulói státuszt az egyéni tanulói munkarend váltotta fel.

Ha valaki most iskolába járás helyett magántanuló akar lenni, akkor az Oktatási Hivatalnak kell kérelmet benyújtania, amely kérelem elbírálása az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A diák köteles iskolája tanóráit és egyéb foglalkozásait látogatni a kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláig, mivel a tanuló tankötelezettsége fő szabály szerint iskolába járással teljesítendő.

Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal, mint engedélyező hatóság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (5) bekezdésében szereplő feltételek teljesülését fogja vizsgálni a tanulónál alapvetően a kérelemben foglaltak alapján, azaz az egyéni adottságot, a sajátos helyzetet, illetve azt, hogy a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e a tanulmányok egyéni munkarendben történő folytatása.

Súlyos betegség, tartós gyógykezelés esetében szakorvos által aláírt és lepecsételt igazolást kell csatolni a kérelemhez, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a tanuló tartós gyógykezelés alatt áll, betegségére tekintettel nem tud rendszeresen iskolába járni.

Amennyiben a tanuló sportolói tevékenységére tekintettel kérelmezik számára az egyéni munkarend engedélyezését, a kérelemhez olyan sportegyesületi igazolás csatolása és a kérelembe foglalt indoklás szükséges, amelyből megállapítható, hogy a tanuló versenyszerű sportoló, és a versenyekre való eredményes felkészülése mellett, a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából lenne előnyösebb számára a tanulmányai egyéni munkarendben való folytatása.

A tanuló sajátos nevelési igényére vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére tekintettel benyújtott kérelmek esetében a pedagógiai szakszolgálat hatályos szakértői véleménye alapján születik meg az egyéni munkarend engedélyezéséről szóló döntés.

Részleges egyéni munkarend nem adható, tehát arra nincs mód, hogy csak egy meghatározott tantárgy tanóráinak látogatása alól, vagy a reggeli és délutáni edzések miatt az első és az utolsó tanórák látogatása alól adjon felmentést az Oktatási Hivatal. Az egyéni munkarend keretében a tanuló valamennyi tanóra látogatása alól felmentést kap, és valamennyi tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. További információ az Oktatási Hivatal honlapján található.

VISSZALÉPÉS AZ ELŐZŐ OLDALRA